Crafting recipes for Weaponsmith

2395 results
Name Level desc Type
Vigorous Iron Axe Vigorous Iron Axe 75 Axe
Ravaging Iron Dagger Ravaging Iron Dagger 75 Dagger
Hunter's Iron Dagger Hunter's Iron Dagger 75 Dagger
Vigorous Iron Dagger Vigorous Iron Dagger 75 Dagger
Ravaging Iron Greatsword Ravaging Iron Greatsword 75 Greatsword
Hunter's Iron Greatsword Hunter's Iron Greatsword 75 Greatsword
Vigorous Iron Greatsword Vigorous Iron Greatsword 75 Greatsword
Ravaging Iron Spear Ravaging Iron Spear 75 Harpoon
Hunter's Iron Spear Hunter's Iron Spear 75 Harpoon
Vigorous Iron Spear Vigorous Iron Spear 75 Harpoon
Minor Sigil of Doom Minor Sigil of Doom 75 Updrage
Minor Sigil of the Night Minor Sigil of the Night 75 Updrage
Sturdy Weaponsmith's Backpack Sturdy Weaponsmith's Backpack 75 Backpack
Sturdy Weaponsmith's Tools Sturdy Weaponsmith's Tools 75 Component
Strong Soft Inscription Strong Soft Inscription 100 Inscription
Honed Soft Inscription Honed Soft Inscription 100 Inscription
Hearty Soft Inscription Hearty Soft Inscription 100 Inscription
Rejuvenating Soft Inscription Rejuvenating Soft Inscription 100 Inscription
Strong Iron Shield Strong Iron Shield 100 Shield
Honed Iron Shield Honed Iron Shield 100 Shield
Hearty Iron Shield Hearty Iron Shield 100 Shield
Strong Iron Sword Strong Iron Sword 100 Sword
Honed Iron Sword Honed Iron Sword 100 Sword
Hearty Iron Sword Hearty Iron Sword 100 Sword
Strong Iron Hammer Strong Iron Hammer 100 Hammer
Honed Iron Hammer Honed Iron Hammer 100 Hammer
Hearty Iron Hammer Hearty Iron Hammer 100 Hammer
Strong Iron Mace Strong Iron Mace 100 Mace
Honed Iron Mace Honed Iron Mace 100 Mace
Hearty Iron Mace Hearty Iron Mace 100 Mace
Strong Iron Axe Strong Iron Axe 100 Axe
Honed Iron Axe Honed Iron Axe 100 Axe
Hearty Iron Axe Hearty Iron Axe 100 Axe
Strong Iron Dagger Strong Iron Dagger 100 Dagger
Honed Iron Dagger Honed Iron Dagger 100 Dagger
Hearty Iron Dagger Hearty Iron Dagger 100 Dagger
Strong Iron Greatsword Strong Iron Greatsword 100 Greatsword
Honed Iron Greatsword Honed Iron Greatsword 100 Greatsword
Hearty Iron Greatsword Hearty Iron Greatsword 100 Greatsword
Strong Iron Spear Strong Iron Spear 100 Harpoon
Honed Iron Spear Honed Iron Spear 100 Harpoon
Hearty Iron Spear Hearty Iron Spear 100 Harpoon
Rejuvenating Iron Shield Rejuvenating Iron Shield 100 Shield
Rejuvenating Iron Sword Rejuvenating Iron Sword 100 Sword
Rejuvenating Iron Hammer Rejuvenating Iron Hammer 100 Hammer
Rejuvenating Iron Mace Rejuvenating Iron Mace 100 Mace
Rejuvenating Iron Axe Rejuvenating Iron Axe 100 Axe
Rejuvenating Iron Dagger Rejuvenating Iron Dagger 100 Dagger
Rejuvenating Iron Greatsword Rejuvenating Iron Greatsword 100 Greatsword
Rejuvenating Iron Spear Rejuvenating Iron Spear 100 Harpoon
+
+
+
=